Agendy

Daň za predajné automaty – Podnikateľ

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu  (ďalej len „predajné automaty“) a sú umiestnenév priestoroch prístupných verejnosti.

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa  predajný automat začal prevádzkovať a zaniká  posledným dňom mesiaca,
v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie. Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane k tomu istému predmetu dane,
vzniká daňová povinnosť u nového správcu dane prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane.
Daňovník je povinný správcovi dane oznámiť dátum umiestnenia a demontovania predajného automatu v termíne do 30 dní odo dňa, keď táto
skutočnosť nastala podaním daňového priznania v zmysle zákona.

Povinné prílohy

Priznanie k dani za predajné automaty  sa podáva na tlačive, ktorého vzor ustanovilo Ministerstvo financií Slovenskej republiky, t.j. príloha č. 1
k opatreniu č. MF/021249/2014-725 pod názvom „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty
a k dani za nevýherné hracie prístroje podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov“.

Sadzba

Sadzby dane za predajné automaty sú ustanovené vo VZN o miestnych daniach.

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva

Poučenie

Správca dane vyrubí dań rozhodnutím. Povinnosťou daňovníka je postupovať v zmysle rozhodnutia
a zaplatiť daň v sume a v lehotách, ktoré sú určené v rozhodnutí.