Agendy

Daň za nevýherné hracie prístroje – Podnikateľ

Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu,pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len „nevýherné hracie prístroje“).

Nevýherné hracie prístroje sú:

a) elektronické prístroje na počítačové hry,

b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.

 

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

5. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa  predajný automat začal prevádzkovať a zaniká  posledným dňom mesiaca,
v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie. Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane k tomu istému predmetu dane,
vzniká daňová povinnosť u nového správcu dane prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane.
Daňovník je povinný správcovi dane oznámiť dátum umiestnenia a demontovania predajného automatu v termíne do 30 dní odo dňa,
keď táto skutočnosť nastala podaním daňového priznania v zmysle zákona.

Povinné prílohy

Priznanie k dani zaza nevýherné hracie prístroje sa podáva na tlačive, ktorého vzor ustanovilo Ministerstvo financií Slovenskej republiky, t.j. príloha č. 1
k opatreniu č. MF/021249/2014-725 pod názvom „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty
a k dani za nevýherné hracie prístroje podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov“.

Sadzba

Sadzby dane za nevýherné hracie prístroje sú ustanovené vo VZN o miestnych daniach.

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva

Poučenie

Správca dane vyrubí dań rozhodnutím. Povinnosťou daňovníka je postupovať v zmysle rozhodnutia
a zaplatiť daň v sume a v lehotách, ktoré sú určené v rozhodnutí.

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Elektronicky cez ÚPVS