Oznamy mesta

VZN 2_2022 dodatok č 2

VZN môžete pripomienkovať na mail: sekretariat@sliac.sk, alebo osobne do podateľne MsÚ Sliač najneskôr do 04.12.2022

Pripomienky zaslané po uvedenom termíne nebudú zohľadnené.