Všeobecne záväzné nariadenia

Účínné

4/2022
VZN 04_2022_O určení spádových materských škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti
3/2022
VZN 03_2022_UPN ZaD 10
2/2022
VZN 02_2022_O poskytovaní sociálnych služieb v meste Sliač
1/2022
VZN_01_2022 _O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ, dieťaťa v MŠ a dieťaťa školského zariadenia
2/2021
VZN 02_2021_O podmienkach prenájmu nehnuteľného majetku mesta Sliač
1/2021
VZN_01/2021_Určenie ochranného pásma pohrebísk v správe mesta Sliač
9/2020
VZN_09/2020_O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
6/2020
VZN_06/2020_O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Sliač
5/2020
VZN_05/2020_Prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Sliač
3/2020
VZN_03/2020_O poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu mesta
2/2020
VZN_02/2020_O určení miesta a času zápisu do ZŠ
1/2020
VZN_01/2020_O miestnom referende
11/2019
VZN_11/2019_O PREVÁDZKOVOM PORIADKU PRE POHREBISKÁ V MESTE SLIAČ
11/2019
VZN_11/2019_O PREVÁDZKOVOM PORIADKU PRE POHREBISKÁ V MESTE SLIAČ
9/2019
VZN_09/2019_O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
8
VZN_08/2019_O MIESTNYCH DANIACH
7/2019
VZN_07/2019_ O PRAVIDLÁCH ČASU PREDAJA V OBCHODE A ČASU PREVÁDZKY SLUŽIEB NA ÚZEMÍ MESTA SLIAČ
6/2019
VZN_062019_ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY SLIAČ RYBÁRE JUH Blok 2_Ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu zóny Sliač Rybáre-Juh Blok 2_schválený