Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Vyjadrenie mesta Sliač k návrhu trasovania rýchlostnej cesty R2

Vyjadrenie mesta Sliač k návrhu trasovania rýchlostnej cesty R2Vytlačiť
 

Tlačová správa pre TASR

Vyjadrenie mesta Sliač k návrhu trasovania rýchlostnej cesty R2

Nakoľko  v poslednej dobe  médiá zverejňujú informácie, že rýchlostná cesta Zvolen západ – Zvolen východ povedie pôvodným severným variantom označeným ako C3, t.j. cez katastrálne územia mesta Sliač Hájniky a Rybáre je potrebné veci uviesť na správnu mieru.

Na základe medializovaných informácií ohľadne vedenia trasy cez kúpeľné územie, Mesto Sliač zvolalo na deň 1.12.2016 pracovné rokovanie, na ktoré pozvalo všetky dotknutých účastníkov.

Na pracovné rokovanie boli pozvaní títo účastníci : Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Bratislava – nezúčastnili sa, ani neoznámili dôvod; Národná diaľničná spoločnosť a,s, Bratislava; Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Investičný odbor Banská Bystrica, Ministerstvo životného prostredia SR Bratislava – nezúčastnili sa, ani neoznámili dôvod; Ministerstvo zdravotníctva SR Inšpektorát kúpeľov a žriediel– nezúčastnili sa, ale sa písomne ospravedlnili; Dopravoprojekt, a.s. Bratislava, stredisko Liptovský Mikuláš; Mesto Zvolen; Obec Kováčová; Obec Lieskovec; Kúpele Sliač, a.s.,; Advokátska kancelária Uhaľ, s.r.o; Občianske združenie Obyvatelia pre Sliač; poslanci Mestského zastupiteľstva Sliač; Mesto Sliač.

Na základe  výsledkov hydrogeologického prieskumu v roku 2014, ktorý preukázal, že v mieste navrhovanej trasy cez katastrálne územia mesta Sliač (varianty C3 a C5) je veľké riziko ohrozenia podzemných minerálnych vôd, Národná diaľničná spoločnosťou  v roku 2015 pripravila podklady a požiadavky na vypracovanie štúdie realizovateľnosti R2. Následne cez Vestník verejného obstarávania bol vybraný zhotoviteľ „štúdie realizovateľnosti“ , ktorým sa stal Dopravoprojekt, a.s. Bratislava stredisko Liptovský Mikuláš, s ktorým NDS a.s, Bratislava uzatvorila vo februári 2016 zmluvu.

Účelom a hlavným cieľom štúdie realizovateľnosti je cit:

1. Návrh reálnych variantov prevedenia rýchlostnej cesty R2 územím mesta Zvolen, od napojenia na trasu rýchlostnej cesty R1 po začiatok úseku stavby rýchlostnej cesty R2 Zvolen východ – Pstruša v katastrálnom území Zvolenská Slatina, ktorá je v realizácii.

2. Výsledné a odporučené riešenie, ktoré vyjde z návrhov reálnych variantov vedenia rýchlostnej cesty R2 daným územím mesta Zvolen musí spĺňať podmienky ekonomickej efektívnosti, musí byť celospoločensky priechodné a akceptované z hľadiska komplexnosti výstavby sociálnych a environmentálnych vplyvov. Návrhy a závery riešení reálnych variantov a výsledné odporučené riešenie musia byť výsledkom spoločných rokovaní s objednávateľom za účasti MDVaRR SR, MZ SR Inšpektorátom Kúpeľov a žriediel, zástupcov kompetentných orgánov štátnej a verejnej správy, orgánov ochrany životného prostredia, VÚC BBSK, zástupcov mesta Zvolen a Sliač a ostatných dotknutých obcí prislúchajúceho územia. K výslednému odporučenému riešeniu musia byť v dokladovej časti doložené na hlavičkovom papieri súhlasné stanoviská dotknutých obcí, mesta Zvolen a Sliač, MDVaRR SR, MZ SR Inšpektorátu Kúpeľov a žriediel a orgánov štátnej ochrany prírody.

3. V jednotlivých variantoch komplexne posúdiť prepojenie rýchlostných ciest R1, R2, komplexne riešiť vzájomné dopravné vzťahy dopravného uzla Zvolen, v ktorom sa spájajú hlavné dopravné smery západ – východ a sever – juh, vrátane funkčného prepojenia systému existujúcej dopravnej infraštruktúry.

4. Navrhnúť komplexné riešenie vyvolaných zmien, systém súbežnej cieľovej dopravy, ktorú ovplyvní výstavba a prevádzka rýchlostnej cesty.

Na základe podmienok, pre vypracovanie štúdie realizovateľnosti, Dopravoprojekt a.s. spracoval návrh viacerých variantov severných trás, južných trás a trás prieťahom mesta Zvolen. Tieto návrhy priebežne konzultoval s dotknutými účastníkmi.

V auguste 2016 sa na Mestskom úrade Sliač uskutočnilo jednanie so zástupcami Dopravoprojektu a.s., ktorý Mestu Sliač oznámil, že na základe výsledkov a prerokovania s Ministerstvo zdravotníctva, Inšpektorát kúpeľov a žriedel, Štátna kúpeľná komisia, ktorí k alternatívnym riešeniam trasovania v severnom koridore R2 vydali nesúhlasné stanovisko a žiadny so severných variantov neprichádza do úvahy.

Následne Dopravoprojet a.s., predstavil južné varianty a prieťah mestom Zvolen vo Zvolene. Ani s jedným riešením Mesto Zvolen nesúhlasilo a podniklo ďalšie kroky o ktorých nikoho neinformovalo. Až po narýchlo zorganizovanom stretnutí vo Zvolene dňa 11.11.2016, ktorého sa zúčastnil generálny riaditeľ NDS Ing. Juraj Valent bolo oznámené, že je definitívne rozhodnuté, kde rýchlostná cesta pôjde severnou trasou C3.

Čo tomu predchádzalo

Po už vyššie uvedených rokovaniach zo strany mesta Zvolen, bolo zo strany Ministerstva zdravotníctva (nie Inšpektorátu kúpeľov a žriedel a Štátnej kúpeľnej komisie, ktorý v auguste vydal nesúhlasné stanovisko k vedeniu trasy v ochrannom pásme) vydané dňa 4.11.2016 podmienečné súhlasné stanovisko pre vedenie trasy R2 kúpeľným územím a na základe tohto podmienečného súhlasu NDS a.s., „zmietla všetky ďalšie varianty zo stola“ bez ohľadu na to, že stále nie je hotová štúdia realizovateľnosti, ktorá zhodnotí navrhnuté varianty po stránke technickej, ekonomickej, environmentálnej, spoločensky priechodnej atď. Z tohto posúdenia vyjde doporučený najvhodnejší variant, ktorý bude predstavený všetkým dotknutým samosprávam, verejnosti, bude posúdený z hľadiska EIA a iných kritérií.

To, že Národná diaľničná spoločnosť a.s., spolu s Mestom Zvolen informovali a stále prezentovali len severný variant cez kúpeľné územie, je nedomyslené, predčasné a zavádzajúce konanie.

Trochu histórie

Obchvat mesta Zvolen bol veľmi dobre vyriešený už v 90-tych rokoch minulého storočia. O tom svedčí aj čiastočne zrealizovaná trasa od Budče popod Pustý hrad, ktorá mala ďalej pokračovať smerom na Lučenec štvorpruhovou cestou a obslužnými komunikáciami po oboch stranách tejto cesty. Mal byť zrealizovaný nadjazd zo sídliska Sekier, prepojenie na Zlatý potok, ako aj ďalšie komunikácie. Riešil to aj územný plán mesta Zvolen. Určité okolnosti a záujmy zo strany Mesta Zvolen toto riešenie však zablokovali.

V roku 2006 boli vypracované a predstavené nové návrhy obchvatu mesta Zvolen, vrátane severného variantu trasy C3, bez akéhokoľvek prejednania s mestom Sliač. Mestu Sliač bol predložený variant už ako definitívne riešenie, s ktorým mesto samozrejme nesúhlasilo, záporne sa vyjadrilo aj v procese EIA a nesúhlasí s ním ani doteraz. Napriek tejto skutočnosti MŽP vydalo v roku 2009 záverečné stanovisko, v ktorom doporučilo variant C3. Až vykonaný podrobný hydrogeologický prieskum potvrdil, že obavy a  argumenty mesta Sliač sú oprávnené.
V súčasnosti sa snažia zástupcovia NDS, a.s., aj bez výsledkov štúdie realizovateľnosti, ktorá odporučí najvhodnejší variant,  presvedčiť mesto Sliač, že na základe modifikovanej trasy (kde ostatné severné varianty nemodifikovala a z ďalšieho študovania vypustila), bez tunela (s hĺbkovým zárezom a veľkým prevýšením) je to najvhodnejší variant, nakoľko má už proces EIA (musel by sa robiť nanovo). Takto to spolu s mestom Zvolen prezentujú aj verejnosti a zástupca NDS. a.s., sa  to snažil takto presadzovať aj na pracovnom rokovaní dňa 1.12.2016. Z tohto vzniká otázka : prečo NDS, a.s. vynaloží na štúdiu realizovateľnosti cca 540.000 € s DPH, keď už teraz vie „výsledok“ ?

Ešte niekoľko slov k prepojeniu R2 na budúcu R3 (Šahy), kde severný variant vôbec nerieši toto prepojenie a všetka doprava, osobná a nákladná, či už zo smeru od juhu, západu a východu, od prevádzok Bučina, LIAZ,  ŽOS a iných  budú naďalej prechádzať Lučeneckou cestou a problém dopravy sa nevyrieši.

Na záver je potrebné uviesť a upozorniť, že mesto Sliač, spolu s Občianskym združením a obyvateľmi mesta vyvinú všetky právne kroky na to, aby trasa neprechádzala jeho katastrálnymi územiami Hájniky a Rybáre a to nielen z dôvodu ohrozenia podzemných minerálnych vôd kúpeľov Sliač, (ktoré slúžia všetkým obyvateľom Slovenska), ale aj z dôvodu znemožnenia ďalšieho rozvoja južným smerom, z hľadiska hluku (už teraz je zaťažené hlukom z leteckej dopravy, hluku z R1, železnice), z hľadiska ochrany sliačskej doliny a ďalších negatívnych faktorov.

Pokiaľ sa bezmyšlienkovite bude trvať na trase C3 a nebudú sa hľadať iné varianty (napr. modifikovaná trasa prieťahom mesta Zvolen bez tunela tak, ako sa to zázračne podarilo pri C3), budú obyvatelia sídliska Sekier, ako aj ostatní účastníci naďalej znášať čím ďalej tým väčšiu dopravnú záťaž. Toto by si mali predstavitelia Mesta Zvolena uvedomiť, ako aj skutočnosť, že sa jedná o obchvat mesta Zvolen, nie obchvat mesta Sliač.

Ing. Jolana Zlatníková, vedúca úseku výstavby, ÚR a ŽP

Ing. Daniel Dunčko, primátor mesta


 
 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka