Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Pozvánka_4.MsZ_2019Vytlačiť
 

P o z v á n k a

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sliači, ktoré sa uskutoční dňa 23. apríla 2019 (utorok) o 16.00 hod.

 
 

VZN_022019_o miestnom poplatku za rozvoj_návrhVytlačiť
 

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme poštou alebo elektronicky na adresu Mesto Sliač, Letecká č.1, 962 31 Sliač alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí spracovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. Na pripomienky uplatnené po desaťdňovej lehote sa nemusí prihliadať.

VZN_022019_o miestnom poplatku za rozvoj_návrh VZN_022019_o miestnom poplatku za rozvoj_návrh.pdf VZN_022019_o miestnom poplatku za rozvoj_návrh.pdf (506.6 kB)

 
 

Dôvodová správa- schválenie zámeny pozemkov Vytlačiť
 

Dôvodová správa_spôsob prevodu_Ing. Sliacka, zámena dovodova sprava - sposob prevodu - Ing. Sliacka zámena.pdf dovodova sprava - sposob prevodu - Ing. Sliacka zámena.pdf (554.7 kB)

 
 

Program odpadového hospodárstva v mesta Sliač na roky 2016-2020Vytlačiť
 

Podľa § 10 ods. 1 zákona o odpadoch  je obec  povinná  vypracovať program odpadového hospodárstva (ďalej len program) ak na jej území ročná produkcia komunálnych odpadov vrátane drobných stavebných odpadov presahuje 350 ton alebo ktorej počet obyvateľov prevyšuje 1000.

Program odpadového hospodárstva v mesta Sliač na roky 2016-2020 POH Sliač 2019.pdf POH Sliač 2019.pdf (1.4 MB)

 
 

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania_BD pod kozákomVytlačiť
 


 
 

Schválenie registra jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. RybáreVytlačiť
 

Schválenie registra jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Rybáre Schválenie registra jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Rybáre.pdf Schválenie registra jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Rybáre.pdf (2.2 MB)

 
 

Opakovaná dražba č.113_2018Vytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláška_BBF_stavebné povolenieVytlačiť
 

verejná vyhláška BBF elektro_stavebné povolenie verejná vyhláška BBF elektro - stavebné povolenie.pdf verejná vyhláška BBF elektro - stavebné povolenie.pdf (497.3 kB)

 
 

Úroveň triedenia komunálneho odpadu za rok 2018 Vytlačiť
 

Mesto Sliač oznamuje v súlade s §4 ods. 6 Zákona č.329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok 2018.

Úroveň triedenia komunálneho odpadu za rok 2018 Oznam úroveň triedenia KO 2018.pdf Oznam úroveň triedenia KO 2018.pdf (144.8 kB)

 
 

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konaniaVytlačiť
 

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, v zmysle ust. § 7 zákona č. 282/2015 Z.z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon o vyvlastňovaní“) v súlade s ust. § 10 ods. 1 zákona o vyvlastňovaní oznamuje začatie konania na vyvlastnenie vlastníckeho práva k pozemkom pre stavbu  „R1 VSP Sliač - Kremnička“ k.ú. Sliač- Hájniky.


 
 

Doručenie Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej Vytlačiť
 

Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie môže byť doručené na MsU osobne alebo mailom na volby@sliac.sk.
 


 
 

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volenýVytlačiť
 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č.8  zo dňa 10. januára 2019 vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil  deň ich konania na 16. marca 2019. 


 
 

Verejná vyhláška_jednoduché pozemkové úpravyVytlačiť
 

Oznámenie o zverejnení úvodných podkladov vypracovaných k projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Rybáre, v zmysle § 10 ods. 1 zák. Č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov .

Verejná vyhláška_jednoduché pozemkové úpravy Verejná vyhláška - jednoduché pozemkové úpravy.pdf Verejná vyhláška - jednoduché pozemkové úpravy.pdf (1.1 MB)

 
 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na 1. polrok 2019Vytlačiť
 


 
 

Výsledok vybavenia petície č. PET/1/2018Vytlačiť
 

Informácie v súbore na stiahnutie.


 
 

Návrh VZN ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu zóny Sliač CMZ Sliač.Vytlačiť
 

návrh v prílohe.


 
 

Návrh VZN č.KTORÝM SA VYHLASUJÚ ZÁVÄZNÉ ČASTI ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY SLIAČ RYBÁRE – JUH, BLOK 2 Vytlačiť
 


 
 

Územný plán mesta Sliač - Zmeny a doplnky č.8Vytlačiť
 

Súbor na stiahnutie ZaD č.8 - text.pdf ZaD č.8 - text.pdf (6.9 MB)

 
 

OZNÁMENIE PREROKOVANIA NÁVRHU ÚZEMNOPLÁNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE NÁVRH Vytlačiť
 

Mesto Sliač, ako príslušný orgán územného plánovania podľa ustanovenia § 16 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením    § 23 ods. 1 citovaného zákona oznamuje prerokúvanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie Územný plán zóny „Sliač Rybáre – Juh, blok 2“ (ďalej "Návrh") Návrh je vystavený na Mestskom úrade Sliač na verejné nahliadnutie po dobu od 02.05.2018 do 04.06.2018.Do Návrhu možno tiež nahliadnuť na webovej stránke www.sliač.sk alebo www.erstar.sk. Verejnosť je oprávnená podať písomné pripomienky k Návrhu na Mestský  úrad Sliač,  Letecká 1, 962 31 Sliač, do 30 dní odo dňa oznámenia, to znamená do 4. júna 2018.

Viac informácií - v priložených súboroch.


 
 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka