Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Plán kontrolnej činnosti na rok 2019 Vytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnostíVytlačiť
 

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností


 
 

Verejná vyhláška - Rekonštrukcia miestnej komunikácie - ul. Na Brázdach, SliačVytlačiť
 

OZNÁMENIE - začatie územného konania - Mesto Sliač, Letecká 1,962 31 Sliač - IČO 00320277, (d'alej len "stavebník") dňa 3.12.2018 podal stavebnému úradu žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavby pod názvom: Rekonštrukcia miestnej komunikácie - ul. Na Brázdach, Sliač v katastrálnom- území Rybáre


 
 

Verejná vyhláška - Rekonštrukcia križovatky ciest I69 a III2460 - DONIVO STK, s.r.o.Vytlačiť
 

OZNÁMENIE - začatie územného konania DONIVO STK, s. r. O., Sládkovičova 27, 974 05 Banská Bystrica (ďalej len "navrhovatel"') podal dňa 22.5.2019 stavebnému úradu návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby pod názvom: Rekonštrukcia križovatky - ciest 1/69 a llI/2460 na pozemkoch v extraviláne katastrálneho územia Hájniky pri juhozápadnom okraji mesta Sliač. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie  Rekonštrukcia križovatky - ciest 1/69 a llI/2460 na pozemkoch v extraviláne katastrálneho územia Hájniky pri juhozápadnom okraji mesta Sliač. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.


 
 

Úroveň triedenia komunálneho odpadu za rok 2018 Vytlačiť
 

Mesto Sliač oznamuje v súlade s §4 ods. 6 Zákona č.329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok 2018.


 
 

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konaniaVytlačiť
 

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, v zmysle ust. § 7 zákona č. 282/2015 Z.z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon o vyvlastňovaní“) v súlade s ust. § 10 ods. 1 zákona o vyvlastňovaní oznamuje začatie konania na vyvlastnenie vlastníckeho práva k pozemkom pre stavbu  „R1 VSP Sliač - Kremnička“ k.ú. Sliač- Hájniky.


 
 

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volenýVytlačiť
 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č.8  zo dňa 10. januára 2019 vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil  deň ich konania na 16. marca 2019. 


 
 

Verejná vyhláška_jednoduché pozemkové úpravyVytlačiť
 

Oznámenie o zverejnení úvodných podkladov vypracovaných k projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Rybáre, v zmysle § 10 ods. 1 zák. Č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov .


 
 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na 1. polrok 2019Vytlačiť
 


 
 

Výsledok vybavenia petície č. PET/1/2018Vytlačiť
 

Informácie v súbore na stiahnutie.


 
 

Návrh VZN ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu zóny Sliač CMZ Sliač.Vytlačiť
 

návrh v prílohe.


 
 

Návrh VZN č.KTORÝM SA VYHLASUJÚ ZÁVÄZNÉ ČASTI ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY SLIAČ RYBÁRE – JUH, BLOK 2 Vytlačiť
 


 
 

Územný plán mesta Sliač - Zmeny a doplnky č.8Vytlačiť
 


 
 

OZNÁMENIE PREROKOVANIA NÁVRHU ÚZEMNOPLÁNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE NÁVRH Vytlačiť
 

Mesto Sliač, ako príslušný orgán územného plánovania podľa ustanovenia § 16 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením    § 23 ods. 1 citovaného zákona oznamuje prerokúvanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie Územný plán zóny „Sliač Rybáre – Juh, blok 2“ (ďalej "Návrh") Návrh je vystavený na Mestskom úrade Sliač na verejné nahliadnutie po dobu od 02.05.2018 do 04.06.2018.Do Návrhu možno tiež nahliadnuť na webovej stránke www.sliač.sk alebo www.erstar.sk. Verejnosť je oprávnená podať písomné pripomienky k Návrhu na Mestský  úrad Sliač,  Letecká 1, 962 31 Sliač, do 30 dní odo dňa oznámenia, to znamená do 4. júna 2018.

Viac informácií - v priložených súboroch.


 
 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka