Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Pozvánka na 28. MsZVytlačiť
 

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva primátor mesta 28. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sliači, ktoré sa uskutoční dňa 27. júna 2018 (streda) o 16.00 h. v zasadacej miestnosti MsÚ na Leteckej ulici č.1 v Sliači s týmto programom:

1. Otvorenie, prezentácia prítomných poslancov
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Schválenie programu MsZ
5. Kontrola plnenia uznesení Predkladá : Ing. Jozef Žabka, prednosta MsÚ
6. Správa o činnosti a Rozbor hospodárenia Mestského kultúrneho strediska za rok 2017 Predkladá : Renáta Šeniglová, riaditeľka MsKS
7. Návrh a schválenie Záverečného účtu mesta Sliač a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 a stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu mesta Sliač a rozpočtovému hospodáreniu za rok 2017 Predkladá : JUDr. Izabela Chudíková, vedúca ekonomického úseku, Ing. Miroslava Škorňová, hlavná kontrolórka
8. Schválenie podmienok verejnej obchodnej súťaže na odpredaj pozemkov na hranici k.ú. Rybáre Predkladá : Ing. Jolana Zlatníková, vedúca úseku výstavby, ÚR a ŽP
9. Schválenie použitia finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta Sliač Predkladá : JUDr. Izabela Chudíková, vedúca ekonomického úseku
10. Rozpočtové opatrenie č. 3/2018 Predkladá : JUDr. Izabela Chudíková, vedúca ekonomického úseku
11. Plán tvorby rozpočtu mesta Sliač na rok 2019 a výhľadov na roky 2020 a 2021 Predkladá : JUDr. Izabela Chudíková, vedúca ekonomického úseku
12. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Sliač na celé funkčné obdobie 2018-2022 Predkladá : JUDr. Izabela Chudíková, vedúca ekonomického úseku
13. Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017 Predkladá : Ing. Miroslava Škorňová, hlavná kontrolórka
14. Odvolanie a vymenovanie delegovaného člena zriaďovateľa do Rady školy pri Základnej škole A. Sládkoviča, Sliač Predkladá : Ing. Robert Urbanec, zástupca primátora
15. Schválenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sliač č. 18/2018 o prenájme nájomných bytov v mesta Sliač Predkladá : Ing. Jolana Zlatníková, vedúca úseku výstavby, ÚR a ŽP
16. Prezentácia architektonickej štúdie „Centrum sociálnych služieb Sliač“ Predkladá : Ing. Arch. Roman Turčan, architekt mesta
17. Návrh na určenie počtu poslancov a schválenie volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy mesta vo volebnom období 2018 – 2022 Predkladá : Mgr. Jozef Bakša, poslanec MsZ
18. Informácie primátora o rýchlostnej ceste R2 Predkladá : Ing. Daniel Dunčko, primátor mesta
19. Informácie primátora Predkladá : Ing. Daniel Dunčko, primátor mesta
20. Interpelácie poslancov
21. Odpovede na interpelácie z predchádzajúceho MsZ
22. Slovo pre verejnosť
23. Rôzne
24. Záver 


 
 

Verejná vyhláškaVytlačiť
 


 
 

Návrh - Záverečný účet mesta Sliač 2017Vytlačiť
 


 
 

Návrh VZN č.18/2018 O prenájme nájomných bytov v meste SliačVytlačiť
 


 
 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Sliač na 2. polrok 2018Vytlačiť
 


 
 

Informácie o začatých správnych konaniachVytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláškaVytlačiť
 

Mesto Sliač, ako správca dane § 99 ods. 2 zákona č. 582/2004 z.7, o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov  vykonáva podľa ustanovenia § 35 daňového poriadku doručovanie písomností touto verejnou vyhláškou.

Informácie v súbore na stiahnutie

 


 
 

Rozpočtová opatrenie 3/ 2018 - návrhVytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláškaVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie scan0242.pdf scan0242.pdf (6.2 MB)

 
 

Oznam MsÚVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbeVytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláškaVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie scan0241.pdf scan0241.pdf (3.2 MB)

 
 

Výberové konanie na pozíciu riaditeľa ZŠ A. Sládkoviča v SliačiVytlačiť
 

Mesto Sliač vzhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa ZŠ A. Sládkoviča v Sliači.
Informácie nájdete v súbore na stiahnutie...

 


 
 

Územný plán mesta Sliač - Zmeny a doplnky č.8Vytlačiť
 

Súbor na stiahnutie ZaD č.8 - text.pdf ZaD č.8 - text.pdf (6.9 MB)

 
 

Verejná vyhláška - reklamné tabule výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie reklamnej stavbyVytlačiť
 

viac informácií v súboroch na stianutie.

Súbor na stiahnutie reklamne tabule.pdf reklamne tabule.pdf (2.8 MB)

 
 

OZNÁMENIE PREROKOVANIA NÁVRHU ÚZEMNOPLÁNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE NÁVRH Vytlačiť
 

Mesto Sliač, ako príslušný orgán územného plánovania podľa ustanovenia § 16 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením    § 23 ods. 1 citovaného zákona oznamuje prerokúvanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie Územný plán zóny „Sliač Rybáre – Juh, blok 2“ (ďalej "Návrh") Návrh je vystavený na Mestskom úrade Sliač na verejné nahliadnutie po dobu od 02.05.2018 do 04.06.2018.Do Návrhu možno tiež nahliadnuť na webovej stránke www.sliač.sk alebo www.erstar.sk. Verejnosť je oprávnená podať písomné pripomienky k Návrhu na Mestský  úrad Sliač,  Letecká 1, 962 31 Sliač, do 30 dní odo dňa oznámenia, to znamená do 4. júna 2018.

Viac informácií - v priložených súboroch.


 
 

OznamVytlačiť
 

Mesto Sliač zastúpené primátorom mesta Ing. Danielom Dunčkom oznamuje obyvateľom mesta Sliač, že v zmysle Územného rozhodnutia č.j. 1125/2017-SÚ – rozh. z 18.8.2017 – vybudovanie optickej prístupovej siete „ INS_FTTH_ ZV_ Sliač“ bude firma Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava v zastúpení firmou ZYRY-Tem, s.r.o. Lieskovská cesta 4121, 96001 Zvolen vykonávať výkopové práce v chodníkoch, trávnatých plochách v mesiacoch máj – október 2018 po etapách na týchto uliciach: 1. etapa: ulice Hájnická, Zvolenská, Štúrova, Fučíkova, kpt. Nálepku, Clementisova, ČSA, Kalinčiakova a Letecká, 2. etapa: ulice SNP, Mlynská, Továrenská, Rybárska , 1.mája a MDŽ, 3. etapa: ulice Š. Záhorského, Na Dolinke, SNP a Pionierska, 4. etapa: ulice Železničná, Nová, Na Slatinkách, Letná, B. Nemcovej, Cikkerova, Pod Kozákom, Gorkého, Na Brázdach, 5. etapa: ulice Družstevná, Partizánska, Jarná, Horská, Hviezdoslavova, Kukučínova Tajovského, Poľovnícka, M. Nešpora, Kúpeľná a areál kúpeľov. Budovaná optická sieť bude slúžiť všetkým obyvateľom a podnikateľským subjektom na území mesta Sliač, z tohto dôvodu Vás žiadame, aby ste strpeli zvýšenú prašnosť a hlučnosť pri svojich nehnuteľnostiach. Za pochopenie ďakujeme.


 
 

Rozhodnutie, ÚP CMZ SliačVytlačiť
 

informácie  - v súbore na stiahnutie


 
 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Sliač na 1.polrok 2018Vytlačiť
 


 
 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka