Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Stavebný úrad

Od 1.7.2017 sú nižšie uvedené činnosti mesta Sliač zabezpečované prostredníctvom Spoločného obecného úradu so sídlom vo Zvolene (Mesto Zvolen, Námestie slobody č. 22, 960 01  Zvolen). Konkrétne sa jedná o činnosti:

 • prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebného poriadku,
 • zabezpečovanie činností preneseného výkonu štátnej správy na obce na úseku starostlivosti o životné prostredie a na úseku štátnej vodnej správy,
 • činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny.

Podateľňa Spoločného obecného úradu so sídlom vo Zvolene zostáva  naďalej na MsÚ Sliač, Letecká 1.

Správne poplatky sa uhrádzajú na MSÚ Sliač.


Ohlásenia stavieb

Reklamné stavby

REFERÁT INVESTÍCIÍ

 

Stavebný úrad

 • zvoláva a vedie územné konania
 • vydáva rozhodnutia o umiestnení stavby v súlade s platnou legislatívou
 • vydáva rozhodnutia o využití územia v súlade s platnou legislatívou
 • vydáva rozhodnutia týkajúce sa ochrany dôležitých záujmov v území v súlade s platnou legislatívou
 • povoľuje terénne úpravy, práce a zariadenia v súlade s platnou legislatívou
 • rozhoduje o predĺžení platnosti územného rozhodnutia
 • rozhoduje v autoremedúre o odvolaniach proti vydaným územným rozhodnutiam
 • prejednáva priestupky a správne delikty v rozsahu pôsobnosti stavebného úradu
 • zabezpečuje evidenciu a archiváciu rozhodnutí vrátane spisov a iných opatrení vyplývajúcich z územných konaní
 • zvoláva a vedie stavebné konania
 • vydáva stavebné povolenia na stavby každého druhu s výnimkou stavieb spadajúcich do kompetencie špeciálnych stavebných úradov
 • povoľuje zmenu stavby pred dokončením
 • podľa charakteru stavieb vykonáva kolaudačné konania
 • vydáva povolenie na predčasné užívanie stavby
 • povoľuje zmeny v spôsobe užívania stavby, v jej prevádzkovom zariadení, v spôsobe alebo podstatnom rozšírení výroby
 • povoľuje alebo nariaďuje odstránenie stavieb a terénnych úprav
 • rozhoduje o rozsahu oprávnenia pracovníkov stavebného úradu vstupovať na pozemky a stavby za účelom plnenia úloh podľa stavebného zákona
 • rozhoduje o opatreniach na susednom pozemku alebo stavbe
 • nariaďuje údržbu stavby a terénnych úprav
 • nariaďuje nevyhnutné úpravy na stavbe alebo stavebnom pozemku a na terénnych úpravách
 • nariaďuje vykonať neodkladné zabezpečovacie práce
 • nariaďuje vypratanie stavby
 • vydáva súhlas k povoleniu na stavbu špeciálnym stavebným úradom
 • vedie kolaudačné konania a vydáva kolaudačné rozhodnutia
 • zabezpečuje výkon štátneho stavebného dohľadu
 • vykonáva činnosti spojené s vyvlastnením v zmysle ustanovení stavebného zákona
 • rozhoduje v autoremedúre o odvolaniach proti vlastným vydaným rozhodnutiam
 • rozhoduje o proteste prokurátora podanému proti vlastným rozhodnutiam
 • zabezpečuje evidenciu a archiváciu rozhodnutí vrátane spisov a iných opatrení vyplývajúcich jeho činnosti
 • zasiela orgánom geodézie a kartografie príslušné rozhodnutia
 • vydáva ďalšie rozhodnutia v rozsahu pôsobnosti stavebného úradu
 • konzultuje a vykonáva poradenskú činnosť v oblasti Stavebného zákona a súvisiacich predpisov
   

Ohlásenia stavieb

 • povoľuje drobné stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce
 • prejednáva priestupky a správne delikty v rozsahu svojej pôsobnosti
 • zabezpečuje evidenciu a archiváciu povolení vrátane kompletnej spisovej agendy jednotlivých podaní


Reklamné stavby

 • povoľuje reklamné stavby v zmysle stavebného zákona alebo nariaďuje ich odstránenie
 • zvoláva a vedie konania, týkajúce sa schvaľovania reklamných stavieb
 • podľa charakteru stavieb vykonáva kolaudačné rozhodnutia
 • prejednáva priestupky a správne delikty v rozsahu svojej pôsobnosti
 • rozhoduje v autoremedúre o odvolaniach proti vlastným vydaným rozhodnutiam
 • zabezpečuje evidenciu a archiváciu rozhodnutí vrátane kompletnej spisovej agendy jednotlivých podaní
 • koordinuje činnosť v oblasti reklamných stavieb na území mesta
 • zabezpečuje správu a kontrolu Mestského informačného systému
 • poskytuje súčinnosť pri správe Informačného systému podnikateľov podľa platnej zmluvy
 • vyjadruje sa k návrhom umiestnenia mobilných reklamných zariadení

 

REFERÁT INVESTÍCIÍ

 

Náplň činnosti referátu spočíva v zabezpečovaní najmä nasledujúcich úloh:

 • zabezpečuje projektovú prípravu a realizáciu investičnej výstavby mesta Sliač v zmysle stavebného zákona a zákona o verejnom obstarávaní
 • zabezpečuje rekonštrukciu, modernizáciu a technické zhodnotenie objektov patriacich do majetku mesta
 • zabezpečuje inžiniersku činnosť súvisiacu s investičnou činnosťou mesta
 • vedie dokladovú časť stavieb
 • pripravuje podklady pre odúčtovanie stavieb a zaradenie do majetku mesta
 • zabezpečuje oceňovanie pripravovaných investičných zámerov
 • zabezpečuje technický a stavebný dozor pri investičnej činnosti mesta


 

REFERÁT DOPRAVY A TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY

Náplň činnosti referátu spočíva v zabezpečovaní najmä nasledujúcich úloh:

 • pripravuje plány dopravnej siete mesta
 • pripravuje koncepcie využitia dopravnej siete s ohľadom na mestskú autobusovú dopravu, cyklistov a peších
 • pripravuje koncepty plošného upokojenia dopravy vo väzbe na ozdravenie životného prostredia
 • spolupracuje s mestskou políciou pri priestupkovom konaní v súvislosti s predmetnou problematikou
 • vypracováva rozhodnutia, vyplývajúce z cestného zákona
 • vyrubuje dane za záber verejného priestranstva
 • vedie konania vo veci pokút a priestupkov proti cestnému zákonu a stavebnému zákonu a vydáva rozhodnutia o uložení sankcií
 • vydáva povolenia na zvláštne užívanie verejného priestranstva a zabezpečuje ich následnú kontrolu
 • zabezpečuje projektovú dokumentáciu dopravných riešení a dopravného značenia
 • vyjadruje sa k projektovej dokumentácii stavieb z hľadiska dopravy
 • vyjadruje sa k problematike v oblasti technickej infraštruktúry na území mesta v súčinnosti s jednotlivými správcami inžinierskych sietí a ostatnými odbormi MsÚ
 • vykonáva pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie
 • poskytuje údaje z technickej evidencie ciest a miestnych komunikácií vo svojom vlastníctve
 • zabezpečuje stavebnotechnické vybavenie ciest a miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta
 • zabezpečuje evidenciu a archiváciu rozhodnutí vrátane spisov a iných opatrení vyplývajúcich zo stavebných konaní a konaní z cestného zákona
 • zabezpečuje riešenie problematiky MHD vo vzťahu s prepravcom a finančné vzťahy súvisiace s úhradou straty prepravcovi  

 

Súbory na stiahnutie - stavebný úrad

sadzobnik_sp
 sadzobnik_sp_01-2015.pdf (54.7 kB) (54.7 kB)

 
ohlasenie_stavebnych_uprav_alobo_udrziavacich
 ohlasenie_stavebnych_uprav_alobo_udrziavacich_prac_ok.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
ohlasenie_drobnej_stavby
 ohlasenie_drobnej_stavby_ok.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
ziadost_o_stavebne_povolenie
 ziadost_o_stavebne_povolenie_ok.pdf (218.8 kB) (218.8 kB)

 
navrh_na_vydanie_kolaudacneho_rozhodnutia
 navrh_na_vydanie_kolaudacneho_rozhodnutia_ok.pdf (206 kB) (206 kB)

 
ziadost_o_povolenie_zmeny_stavby_pred_jej_dokoncenim
 ziadost_o_povolenie_zmeny_stavby_pred_jej_dokoncenim_ok.pdf (200.3 kB) (200.3 kB)

 
navrh_na_povolenie_zmeny_v_uzivani_stavby
 navrh_na_povolenie_zmeny_v_uzivani_stavby_ok.pdf (188.2 kB) (188.2 kB)

 
navrh_na_vydanie_uzemneho_rozhodnutia
 navrh_na_vydanie_uzemneho_rozhodnutia_ok.pdf (216.5 kB) (216.5 kB)

 
ohlasenie_reklamnej_stavby
 ohlasenie_reklamnej_stavby_ok.pdf (254.9 kB) (254.9 kB)

 
oznamenie_o_zacati_stavby
 oznamenie_o_zacati_stavby_ok.pdf (184.6 kB) (184.6 kB)

 
prehlasenie_dozora
 prehlasenie_dozora_ok.pdf (122.4 kB) (122.4 kB)

 
zapisnica_za_ucelom_vzdanie_sa_prava_odvolania_proti_rozhodnuti
 zapisnica_za_ucelom_vzdanie_sa_prava_odvolania_proti_rozhodnuti.pdf (400.9 kB) (400.9 kB)

 
ziadost_o_povolenie_odstranenia_stavby
 ziadost_o_povolenie_odstranenia_stavby_ok.pdf (195.2 kB) (195.2 kB)

 
ziadost_o_povolenie_reklamnej_stavby
 ziadost_o_povolenie_reklamnej_stavby_ok.pdf (251.6 kB) (251.6 kB)

 
ziadost_o_povolenie_terennych_uprav
 ziadost_o_povolenie_terennych_uprav_ok.pdf (207 kB) (207 kB)

 
ziadost_o_vydanie_suhlasu_na_vyrub_dreviny_nove
 ziadost_o_vydanie_suhlasu_na_vyrub_dreviny_nove_ok.pdf (259.1 kB) (259.1 kB)

 

Súbory na stiahnutie - stavebné oddelenie

Žiadosť o určenie, zmenu, zrušenie súpisného, orintačného čísla
 Žiadosť o určenie, zmenu, zrušenie súpisného, orintačného čísla.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
Žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia
 Žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia .pdf (417.8 kB) (417.8 kB)

 
Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia
 Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia.pdf (376.8 kB) (376.8 kB)

 

Súbory na stiahnutie - nájomné byty

ziadost o pridelenie bytu
 ziadost-o-pridelenie-bytu.pdf (334.7 kB) (334.7 kB)

 
cestne prehlasenie o clenoch domacnosti
 cestne-prehlasenie-o-clenoch-domacnosti.doc (28.5 kB) (28.5 kB)

 
potvrdenie upsvar
 potvrdenie-upsvar.doc (37 kB) (37 kB)

 
potvrdenie zamestnavatela za kalendarny rok
 potvrdenie-zamestnavatela-za-kalendarny-rok.doc (25 kB) (25 kB)

 
vypis z danoveho priznania fo typ a
 vypis-z-danoveho-priznania-fo-typ-a.doc (23 kB) (23 kB)

 
vypis z danoveho priznania fo typ b
 vypis-z-danoveho-priznania-fo-typ-b.doc (24 kB) (24 kB)

 

Súbory na stiahnutie - výrub stromov

ziadost_o_vydanie_suhlasu_na_vyrub_dreviny
 ziadost_o_vydanie_suhlasu_na_vyrub_dreviny_nove_ok.pdf (259.1 kB) (259.1 kB)

 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka