Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Stavebný úrad

Ohlásenia stavieb

Reklamné stavby

REFERÁT INVESTÍCIÍ

 

Stavebný úrad

 • zvoláva a vedie územné konania
 • vydáva rozhodnutia o umiestnení stavby v súlade s platnou legislatívou
 • vydáva rozhodnutia o využití územia v súlade s platnou legislatívou
 • vydáva rozhodnutia týkajúce sa ochrany dôležitých záujmov v území v súlade s platnou legislatívou
 • povoľuje terénne úpravy, práce a zariadenia v súlade s platnou legislatívou
 • rozhoduje o predĺžení platnosti územného rozhodnutia
 • rozhoduje v autoremedúre o odvolaniach proti vydaným územným rozhodnutiam
 • prejednáva priestupky a správne delikty v rozsahu pôsobnosti stavebného úradu
 • zabezpečuje evidenciu a archiváciu rozhodnutí vrátane spisov a iných opatrení vyplývajúcich z územných konaní
 • zvoláva a vedie stavebné konania
 • vydáva stavebné povolenia na stavby každého druhu s výnimkou stavieb spadajúcich do kompetencie špeciálnych stavebných úradov
 • povoľuje zmenu stavby pred dokončením
 • podľa charakteru stavieb vykonáva kolaudačné konania
 • vydáva povolenie na predčasné užívanie stavby
 • povoľuje zmeny v spôsobe užívania stavby, v jej prevádzkovom zariadení, v spôsobe alebo podstatnom rozšírení výroby
 • povoľuje alebo nariaďuje odstránenie stavieb a terénnych úprav
 • rozhoduje o rozsahu oprávnenia pracovníkov stavebného úradu vstupovať na pozemky a stavby za účelom plnenia úloh podľa stavebného zákona
 • rozhoduje o opatreniach na susednom pozemku alebo stavbe
 • nariaďuje údržbu stavby a terénnych úprav
 • nariaďuje nevyhnutné úpravy na stavbe alebo stavebnom pozemku a na terénnych úpravách
 • nariaďuje vykonať neodkladné zabezpečovacie práce
 • nariaďuje vypratanie stavby
 • vydáva súhlas k povoleniu na stavbu špeciálnym stavebným úradom
 • vedie kolaudačné konania a vydáva kolaudačné rozhodnutia
 • zabezpečuje výkon štátneho stavebného dohľadu
 • vykonáva činnosti spojené s vyvlastnením v zmysle ustanovení stavebného zákona
 • rozhoduje v autoremedúre o odvolaniach proti vlastným vydaným rozhodnutiam
 • rozhoduje o proteste prokurátora podanému proti vlastným rozhodnutiam
 • zabezpečuje evidenciu a archiváciu rozhodnutí vrátane spisov a iných opatrení vyplývajúcich jeho činnosti
 • zasiela orgánom geodézie a kartografie príslušné rozhodnutia
 • vydáva ďalšie rozhodnutia v rozsahu pôsobnosti stavebného úradu
 • konzultuje a vykonáva poradenskú činnosť v oblasti Stavebného zákona a súvisiacich predpisov
   

Ohlásenia stavieb

 • povoľuje drobné stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce
 • prejednáva priestupky a správne delikty v rozsahu svojej pôsobnosti
 • zabezpečuje evidenciu a archiváciu povolení vrátane kompletnej spisovej agendy jednotlivých podaní


Reklamné stavby

 • povoľuje reklamné stavby v zmysle stavebného zákona alebo nariaďuje ich odstránenie
 • zvoláva a vedie konania, týkajúce sa schvaľovania reklamných stavieb
 • podľa charakteru stavieb vykonáva kolaudačné rozhodnutia
 • prejednáva priestupky a správne delikty v rozsahu svojej pôsobnosti
 • rozhoduje v autoremedúre o odvolaniach proti vlastným vydaným rozhodnutiam
 • zabezpečuje evidenciu a archiváciu rozhodnutí vrátane kompletnej spisovej agendy jednotlivých podaní
 • koordinuje činnosť v oblasti reklamných stavieb na území mesta
 • zabezpečuje správu a kontrolu Mestského informačného systému
 • poskytuje súčinnosť pri správe Informačného systému podnikateľov podľa platnej zmluvy
 • vyjadruje sa k návrhom umiestnenia mobilných reklamných zariadení

 

REFERÁT INVESTÍCIÍ

 

Náplň činnosti referátu spočíva v zabezpečovaní najmä nasledujúcich úloh:

 • zabezpečuje projektovú prípravu a realizáciu investičnej výstavby mesta Sliač v zmysle stavebného zákona a zákona o verejnom obstarávaní
 • zabezpečuje rekonštrukciu, modernizáciu a technické zhodnotenie objektov patriacich do majetku mesta
 • zabezpečuje inžiniersku činnosť súvisiacu s investičnou činnosťou mesta
 • vedie dokladovú časť stavieb
 • pripravuje podklady pre odúčtovanie stavieb a zaradenie do majetku mesta
 • zabezpečuje oceňovanie pripravovaných investičných zámerov
 • zabezpečuje technický a stavebný dozor pri investičnej činnosti mesta


 

REFERÁT DOPRAVY A TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY

Náplň činnosti referátu spočíva v zabezpečovaní najmä nasledujúcich úloh:

 • pripravuje plány dopravnej siete mesta
 • pripravuje koncepcie využitia dopravnej siete s ohľadom na mestskú autobusovú dopravu, cyklistov a peších
 • pripravuje koncepty plošného upokojenia dopravy vo väzbe na ozdravenie životného prostredia
 • spolupracuje s mestskou políciou pri priestupkovom konaní v súvislosti s predmetnou problematikou
 • vypracováva rozhodnutia, vyplývajúce z cestného zákona
 • vyrubuje dane za záber verejného priestranstva
 • vedie konania vo veci pokút a priestupkov proti cestnému zákonu a stavebnému zákonu a vydáva rozhodnutia o uložení sankcií
 • vydáva povolenia na zvláštne užívanie verejného priestranstva a zabezpečuje ich následnú kontrolu
 • zabezpečuje projektovú dokumentáciu dopravných riešení a dopravného značenia
 • vyjadruje sa k projektovej dokumentácii stavieb z hľadiska dopravy
 • vyjadruje sa k problematike v oblasti technickej infraštruktúry na území mesta v súčinnosti s jednotlivými správcami inžinierskych sietí a ostatnými odbormi MsÚ
 • vykonáva pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie
 • poskytuje údaje z technickej evidencie ciest a miestnych komunikácií vo svojom vlastníctve
 • zabezpečuje stavebnotechnické vybavenie ciest a miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta
 • zabezpečuje evidenciu a archiváciu rozhodnutí vrátane spisov a iných opatrení vyplývajúcich zo stavebných konaní a konaní z cestného zákona
 • zabezpečuje riešenie problematiky MHD vo vzťahu s prepravcom a finančné vzťahy súvisiace s úhradou straty prepravcovi  

 

Súbory na stiahnutie - stavebný úrad

navrh na vydanie kolaudacneho rozhodnutia
 navrh-na-vydanie-kolaudacneho-rozhodnutia.doc (22 kB) (22 kB)

 
navrh na vydanie uzemneho rozhodnutia
 navrh-na-vydanie-uzemneho-rozhodnutia.doc (31 kB) (31 kB)

 
ohlasenie odstranenia drobnej stavby
 ohlasenie-odstranenia-drobnej-stavby.doc (34 kB) (34 kB)

 
ohlasenie zmeny v uzivani stavby, ktora nie je spojena so zmenou stavby
 ohlasenie-zmeny-v-uzivani-stavby,-ktora-nie-je-spojena-so-zmenou-stavby.doc (22.5 kB) (22.5 kB)

 
ohlasenie zmeny v uzivani stavby a ziadost o jej povolenie
 ohlasenie-zmeny-v-uzivani-stavby-a-ziadost-o-jej-povolenie.doc (19 kB) (19 kB)

 
skuska vodotesnosti zumpy
 skuska-vodotesnosti-zumpy.doc (13.5 kB) (13.5 kB)

 
vyhlasenie kvalifikovanej osoby stavebny dozor
 vyhlasenie-kvalifikovanej-osoby-stavebny-dozor.doc (16 kB) (16 kB)

 
zapis o vykonanych skuskach instalacii
 zapis-o-vykonanych-skuskach-instalacii.doc (16 kB) (16 kB)

 
ziadost-o-povolenie-docas.uzivania-stavby-na-skus.prevadzku
 ziadost-o-povolenie-docas.uzivania-stavby-na-skus.prevadzku (1).doc (18.5 kB) (18.5 kB)

 
ziadost-o-povolenie-docas.uzivania-stavby-na-skus.prevadzku
 ziadost-o-povolenie-docas.uzivania-stavby-na-skus.prevadzku.doc (18.5 kB) (18.5 kB)

 
ziadost-o-povolenie-na-odstranenie-stavby
 ziadost-o-povolenie-na-odstranenie-stavby.doc (31 kB) (31 kB)

 
ziadost-o-povolenie-terennych-uprav
 ziadost-o-povolenie-terennych-uprav.doc (22 kB) (22 kB)

 
ziadost-o-predlzenie-terminu-ukoncenia-stavby
 ziadost-o-predlzenie-terminu-ukoncenia-stavby.doc (16 kB) (16 kB)

 
ziadost-o-stavebne-povolenie
 ziadost-o-stavebne-povolenie.doc (42.5 kB) (42.5 kB)

 
ziadost-o-zaciatie-skusobnej-prevadzky
 ziadost-o-zaciatie-skusobnej-prevadzky.doc (14 kB) (14 kB)

 
ziadost-o-zmenu-stavby-pred-dokoncenim
 ziadost-o-zmenu-stavby-pred-dokoncenim.doc (24 kB) (24 kB)

 

Súbory na stiahnutie - stavebné oddelenie

ohlasenie odstanenia informacneho, reklamneho a propagacneho zariadenia
 ohlasenie-odstanenia-informacneho,-reklamneho-a-propagacneho-zariadenia.doc (22 kB) (22 kB)

 
namenie prevadzkovatela maleho zdroja znecistovania ovzdusia
 oznamenie-prevadzkovatela-maleho-zdroja-znecistovania-ovzdusia.doc (17 kB) (17 kB)

 
ziadost na uvedenie studne do prevadzky kolaudacia
 ziadost-na-uvedenie-studne-do-prevadzky--kolaudacia.doc (18 kB) (18 kB)

 
ziadost na zriadenie vod. stavby+stanoviska susedov
 ziadost-na-zriadenie-vod.-stavby+stanoviska-susedov.doc (28.5 kB) (28.5 kB)

 
ziadost-ohlasenie-drobnej-stavby-pripojky-na-existujuce-inzin.-siete
 ziadost-ohlasenie-drobnej-stavby-pripojky-na-existujuce-inzin.-siete.doc (22.5 kB) (22.5 kB)

 
ziadost-o-ohlasenie-drobnej-stavby
 ziadost-o-ohlasenie-drobnej-stavby.doc (23.5 kB) (23.5 kB)

 
ziadost-o-ohlasenie-stavebnych-uprav-(udrziavacich-prac)
 ziadost-o-ohlasenie-stavebnych-uprav-(udrziavacich-prac).doc (28.2 kB) (28.2 kB)

 
ziadost-o-povolenie-informacnych,-reklamnych-a-propagacnych-zariadeni
 ziadost-o-povolenie-informacnych,-reklamnych-a-propagacnych-zariadeni.doc (37.1 kB) (37.1 kB)

 
ziadost-o-povolenie-na-odber-vod.
 ziadost-o-povolenie-na-odber-vod.doc (16.5 kB) (16.5 kB)

 
ziadost-o-povolenie-zvlastneho-uzivania-miestnej-komunikacie-a-verejneho-priestranstva-(rozkopavka)
 ziadost-o-povolenie-zvlastneho-uzivania-miestnej-komunikacie-a-verejneho-priestranstva-(rozkopavka).doc (18 kB) (18 kB)

 
ziadost o vydanie supisneho cisla
 ziadost-o-vydanie-supisneho-cisla.doc (18.5 kB) (18.5 kB)

 

Súbory na stiahnutie - nájomné byty

ziadost o pridelenie bytu
 ziadost-o-pridelenie-bytu.pdf (334.7 kB) (334.7 kB)

 
cestne prehlasenie o clenoch domacnosti
 cestne-prehlasenie-o-clenoch-domacnosti.doc (28.5 kB) (28.5 kB)

 
potvrdenie upsvar
 potvrdenie-upsvar.doc (37 kB) (37 kB)

 
potvrdenie zamestnavatela za kalendarny rok
 potvrdenie-zamestnavatela-za-kalendarny-rok.doc (25 kB) (25 kB)

 
vypis z danoveho priznania fo typ a
 vypis-z-danoveho-priznania-fo-typ-a.doc (23 kB) (23 kB)

 
vypis z danoveho priznania fo typ b
 vypis-z-danoveho-priznania-fo-typ-b.doc (24 kB) (24 kB)

 

Súbory na stiahnutie - výrub stromov

ziadost o opilenie stromov
 ziadost-o-opilenie-stromov.doc (14 kB) (14 kB)

 
ziadost o vyrub drevin
 ziadost-o-vyrub-drevin(1).doc (26 kB) (26 kB)

 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka