Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Školská jedáleň a strava zadarmo

V tomto "okne" Vás budem informovať o tom, čo sa chystáme urobiť, ale aj o tom, čo sme už urobili.  Niekedy to budú maličkosti, inokedy veľké veci, ale vždy s úmyslom zrealizovať všetko v prospech Vás Sliačanov. 

Verím, že spoločnými silami urobíme zo Sliača miesto, ktoré nám bude okolie závidieť.


 

Školská jedáleň a strava zadarmoVytlačiť
 

Strava zadarmo a rekonštrukcia jedálne.

     Už niekoľko mesiacov rezonuje v celej spoločnosti „strava zadarmo“ pre školákov a predškolákov, no menej sa hovorí o nákladoch, ktoré v súvislosti s tým vzniknú školám a ich zriaďovateľom (teda mestám a obciam). Zväčšenie kuchyne, jedálne, nákup zariadení. Aj u nás, na Sliači sme sa začali pasovať s týmto problémom, nakoľko podľa predpokladaného počtu žiakov, prevýši počet stravníkov kapacitu kuchyne. Všetko sa premeralo, prepočítalo, prekonzultovalo s Hygienou a dal sa spracovať projekt na rekonštrukciu. Šatne detí sa premiestnia do kancelárie vedúcej, vedúca do šatní zamestnancov, šatne zamestnancov namiesto školníka, školníkovi vybudujeme novú miestnosť a kuchyňa sa rozšíri o šatne detí .... ešte nové vybavenie kuchyne, prekládka vody. Celkové odhadované náklady cca 100tisíc.

Po zvážení všetkých pre a proti, rozanalyzovaní východiskovej situácie a zvážení efektívnosti investícií som sa rozhodla, že bude pre mesto oveľa ekonomickejšie, keď znížime počet stravníkov v školskej jedálni. Okrem toho som vzala do úvahy aj skutočnosť, že mnohé deti sa predbežne prihlásili na stravu, ale z rôznych dôvodov sa postupne prestanú v školskej jedálni stravovať.

A tak, s účinnosťou od 1.9.2019 bude stravu (obed a večeru) do Domova seniorov dodávať stravu iný dodávateľ. Po pár mesiacoch situáciu vyhodnotíme a zvážime ďalšie kroky. Na teraz sa, ale školská jedáleň rekonštruovať nebude.


 
 

Odročenie súdu na september

Vážení spoluobčania, 

      ako iste viete, keď je stanovený termín pojednávania vyvesí túto informáciu súd na svoju stránku. Ak sa pojednávanie z akýchkoľvek dôvodov odročí, súd stiahne zo svojej stránky informáciu o pojednávaní a má za to, že keď tam informácia o pojednávanie nie je, je každému jasné, že pojednávanie nebude. Uvedomujem si, že nie každý má skúsenosti s touto stránkou, ale je dôležité overovať si všetky informácie. A takto to bolo aj z naším pojednávaním. 

     Dnešné pojednávanie (14.8) bolo odročené na september, o presnom termíne Vás budem včas informovať. Ak ste prejavili záujem byť účastníkom pojednávania a ráno ste prišli na súd, mrzí ma, že zbytočne. 

     Ale na margo odročenia musím povedať, že to vnímame pozitívne, nakoľko mám viac času na vypracovanie ekonomických analých, ktoré za mesto nikto ešte nevypracoval a z môjho pohľadu sú dôležité nakoľko môžu preukázať nesprávnosti, či pochybenia druhou stranou.

     Tento spor vyvolalo konanie predcházajúcich vedení mesta. Teraz, v tomto momente, nie je mojou úlohou hodnotiť kto konkrétne a akou mierou sa na ňom podielal, ale pokladám si za povinnosť prispieť svojou odbornosťou k vyriešeniu danej situácie s čo najmenším negatívnym dopadom na mesto a Vás obyvateľov.

      Verím, že naše argumenty súd prijme a vyhodnotí, že nepovie, že v tomto štádiu sporu ich už nevie zohľadniť. 

Ďakujem za Vaše pochopenie. 

                                                                                                             Vaša primátorka

 


 

Informácie z mimoriadneho MsZ

Milí Sliačania,

     Určite ste zaregistrovali, že vo štvrtok 1. augusta 2019, sa konalo mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva. MsZ má plán zasadnutí, avšak niekedy sa vyskytnú neodkladné pracovné záležitosti, ktoré musia prejsť schvaľovaním poslancov a vtedy je nevyhnutné zvolať zastupiteľstvo mimo tento plán, teda mimoriadne MsZ. A aj teraz sa také vyskytli.

     Predložila som mestskému zastupiteľstvu návrh na spolufinancovanie projektu Komunitného centra z mestského rozpočtu a jeho vybudovanie na Brázdach, tak ako bol projekt rozpracovaný ešte bývalým vedením mesta. Dlho sa diskutovalo o navrhovanom umiestnení centra. Zásadný nesúhlas zaznel od obyvateľov ulíc Gorkého a Na Brázdach, ktorí odmietli umiestnenie komunitného centra tak, ako bolo pôvodne navrhované. Kritizovali najmä prístup bývalého vedenia mesta, spôsob akým riešili problémy (teda skôr neriešili), jeho neochotu diskutovať, nezáujem o dotknutých obyvateľov, nerešpektovanie názorov obyvateľov a domovej samosprávy. Informovanie o dislokácii projektu na ich ulici tak, ako to urobilo bývalé vedenie mesta vyhláškou, považujú za nedemokratické, autoritárske, mocenské a jednostranne zaujaté rozhodnutie.

     Mesto už v minulom roku investovalo do tohto projektu viac ako 50.000,- eur a podľa môjho názoru by bolo v tomto momente, keď je projekt už v posudzovaní, na škodu mesta keby sa stopol. A tak, nakoniec poslanci jednohlasne schválili podporu projektu a ostatné uznesenia potrebné k vydaniu kladného hodnotiaceho stanoviska posudzovateľov. Avšak došlo k výraznej zmene oproti minulému obdobiu - vypočula som si stanoviská občanov na osobnom stretnutí s nimi a na základe ich požiadaviek vznesených na tomto stretnutí ako aj v liste podpísanom všetkými obyvateľmi dotknutých bytoviek a navrhla som prijať uznesenie, ktoré „nestopne mesto v projektoch“, že mesto bude hľadať iné vhodné priestory na predmetnú stavbu a že ak sa ich v dohodnutej lehote nepodarí nájsť, od projektu ustúpi. Nakoniec sa mestské zastupiteľstvo uznieslo jednohlasne, že projekt podporí (mesto už v minulosti investovalo do prípravy projektu viac ako 50 000 €) a bude hľadať iné vhodné priestory na svojom území s vedomím, že ak sa ich v dohodnutej lehote nepodarí nájsť, od projektu ustúpi.

     Ďalším dôvodom na zvolanie mimoriadneho zastupiteľstva  bolo, že som považovala za svoju povinnosť informovať poslancov a aj vás občanov, o dlhoročných súdnych sporoch ( od roku 2011 a 2014), v ktorých je mesto žalované a z ktorých. hrozia mestu veľké finančné záväzky. Podľa mojich zistení, aj napriek ich závažnosti neboli nikdy poskytnuté relevantné informácie o ich priebehu bývalým vedením mesta a ani zastupujúcimi advokátskymi kanceláriami. A ani v účtovníctve mesta neboli, tieto potenciálne záväzky, podchytené a neboli vytvárané žiadne opravné položky.

     Mesto rieši v súčasnosti dva súdne spory, pričom ten „pre mesto drahší“ je na 1,7 milióna eur a bohužiaľ nevyzerá "ružovo". Sám advokát sa vyjadril „V ďalšom priebehu súd rozhodne na základe dokladov predložených žalobcom o celom uplatnenom nároku.  Očakávam rozhodnutie, ktorým nároku v celom rozsahu vyhovené nebude ...“  avšak nikto nevie s určitosťou povedať ako to dopadne a koľko to bude mesto v konečnom dôsledku stáť. Verdikt súdu by sme sa mali dozvedieť 14.8.2019.

      Zatiaľ je právoplatne, bez možnosti odvolania, ukončený súdny spor s bývalým riaditeľom základnej školy o neplatnosť odvolania z funkcie primátorom mesta po tom ako mu Rada školy vyjadrila nedôveru. Súčasne tým istým rozhodnutím je právoplatne vyhlásené, že aj výpoveď z pracovného pomeru daná pánovi Nemcovi, vtedajšou riaditeľkou základnej školy, je neplatná od samého začiatku. Bola som informovaná advokátskou kanceláriou, ktorá ho zastupuje, súčasne aj advokátskou kanceláriou JUDr. Trúsika, ktorá zastupuje mesto Sliač, že spor je právoplatne ukončený a musíme ho vykonať. Rozhodnutie súdu bolo doručené elektronicky advokátskej kancelárii, ktorá je splnomocnená prijímať v mene mesta všetky písomnosti v tomto spore. JUDr. Trúsik sa následne, po mimoriadnom zasadaní MsZ zúčastnil, ako prizvaný hosť, rokovania finančnej komisie mesta a osobne informoval o spore. Následne po zvážení všetkých okolností a možností rozhodneme, či mesto využije možnosť mimoriadneho opravného prostriedku dovolania, ktoré však nemá odkladný účinok.

     Ako som už uviedla výpoveď z pracovného pomeru je neplatná od samého začiatku a mesto je povinné vyplatiť bývalému riaditeľovi ušlú mzdu a trovy konania a škola zas prijať ho späť do pracovného pomeru pôvodné učiteľské miesto. Toto rozhodnutie je povinná vykonať riaditeľka základnej školy a nie primátorka. Mesto neuzatvára pracovné zmluvy s učiteľmi a zamestnancami školy, mesto vo svojej pôsobnosti menuje len riaditeľa školy a delegátov do Rady školy. Blížiace sa septembrové zasadanie mestského zastupiteľstva s pracovným pomerom pána Nemca nemá nič spoločné. A ak niekde odzneli iné informácie sú nepravdivé, manipulatívne  a zavádzajúce.

     Myslím si, že informácia o priebehu a výsledku súdneho sporu s pánom Nemcom bola JUDr. Petrochom, ktorý len interpretoval dôvody, pre ktoré mesto a základná škola spor prehrala, bola presná a vyčerpávajúca nakoľko ju čerpal z právoplatného rozhodnutia krajského súdu, ktoré mal pred sebou počas zastupiteľstva. To sa, ale na nelegálnom zvukovom zázname nedá vidieť ani počuť.

     Je z môjho pohľadu zarážajúce ako dokážu poniektorí jedinci bez ochoty pomôcť a bez akéhokoľvek úprimného záujmu o dianie v meste zavádzať nepravdivými a neúplnými informáciami. Nikto z prítomných na zastupiteľstve nepožadoval ďalšie doplňujúce informácie o prednesených súdnych sporoch. Priznám sa, že som očakávala väčší záujem najmä poslancov, ale aj zúčastnenej verejnosti, o túto tému nakoľko prehra v súdnom spore o 1,7 milióna by mala pre naše mesto katastrofálne následky.

     Urobím všetko preto aby súdne spory začaté za bývalého vedenia mali čo najmenší dopad na mesto Sliač a na nás, jeho obyvateľov.

                                                                                                            Vaša primátorka


 

Oprava autobusových zastávok

Určite ste si všimli, že zastávka pri Hájnickom cintoríne nemá strechu, boky.... proste je úplne rozobratá. Je to preto, že v týchto dňoch začíname s opravou autobusových zastávok. Podľa informácií od bývalého primátora by sme mali získať aj finančné prostriedky na výmenu zastávok z IROP, ale  bohužiaľ len na 3 a my ich máme 17. A tak sme začali s opravou už existujúcich.

Táto zastávka bude prvá, vzorová, testovacia. Verím, že svojou funkčnosťou poteší našich spoluobčanov čakajúcich na autobus a skrášli aj prostredie svojím výzorom. Chvíľu to však potrvá (ak nebude pršať, do konca týždňa sme hotoví) a preto Vás chem požiadať o trpezlivosť a zároveň sa ospravedlňujem za obmedzenie komfortu pri čakaní na autobus.

Ďakujem za pochopenie


 

Revitalizácia parku pri MsU

Dnes sa revitalizoval park - priestor pri MsU, pred "sobáškou". Odstránili sme staré, mieatamy zoschnuté tuje, vytrhali kríky a otvorilo sa nádherné priestranstvo. Dokonca sme aj strom v tých kríkoch našli :-)  

Pokúsime sa sfunkčniť aj fontánu a verím, že nám vyjde aj projekt na wifi v meste, čím by sa tento priestor priblížil pre verejnosť nielen pekným vzhľadom, ale aj funkčnosťou ako oddychová zóna pre verejnosť. 


 

Prenos zo zastupiteľstva 7.3.2019

Milí Sliačania, zajtra pokus č.1 na kablovke od Snailnetu zastupiteľstvo od 16.00. Pôjdeme aj na stránke Môj Sliač, pre tých, ktorí nemáte vyššie spomínanú káblovku.  Pokúsime sa to dať aj na stránku mesta. Uvidíme, čo sa nám podarí zrealizovať. Snažíme sa, vylepšujeme ... hlavne robíme s tým, čo máme k dispozícii. Pre istotu ešte upozorňujem, že ak to budete pozerať na FB a bude horší zvuk, použite slúchdlá. 
Ďakujeme za trpezlivosť a podporu. 


 

Nový obchod po dlhšom čase - drogéria Teta

Po veľkých peripetiách so zmluvou s prevádkovateľom drogérie Teta, sa nám podarilo ušetriť 15.000,- €, upraviť nové priestory pre naše Informačné centrum, prerobiť šatne pre nájomníkov a vybudvať nové toalety. A tak sme mohli uvóľniť prietory pre drogériu Teta, ktorá vyzerá ako z letáku a 25.2.2019 otvorí svoje dvere pre nás Sliačanov. 

Verím, že v nej nájdete všetko potrebné a že sa jej tu bude dariť.  


 

Zmena úradných hodín na MsU

S účinnosťou od 1.2.2019 sme zmenili úradné hodiny pre verejnosť nasledovne:

Úradné hodiny MsÚ Sliač od 1.2.2019

Pondelok         07.30 - 11.30    12.30 - 15.30 

Utorok              07.30 - 11.30    12.30 - 15.30

Streda              07.30 - 11.30     12.30 - 17.00

Štvrtok             07.30 - 11.30

Piatok               07.30 - 11.30     12.30 - 14.00

V čase od  11.30 do 12.30 je aj obedná prestávka 

 


 

Zmeny potrebujú čas

Vážení a milí Sliačania,

Veľmi ma teší Váš záujem o dianie v meste, že máte potrebu zmien a chcete aby Sliač napredoval míľovými krokmi. Je to úžasné, že konečne po 8 rokoch chcete vidieť progresívnu zmenu na Sliači, a to okamžite.

Bohužiaľ, aj keď ma to mrzí, okamžite to nejde. Aj vláda dostane 100 dní na to, aby sa stihla detailne oboznámiť so situáciou a následne urobiť zmeny. A aj nedočkavá opozícia čaká tých 100 dní na prvé kroky vlády, aby potom mohla hodnotiť, či kritizovať.

Skúsme byť preto aj na Sliači tolerantní a dajte mi čas aby som mohla plánované zmeny urobiť. Sliač je momentálne ako lúka s množstvom vykopaných jám, ktorým sa bohužiaľ nedá vyhnúť a v každej je dosť bordelu, alebo je tak hlboká, že v nej nie je nič. Pýtate sa čo je horšie? Je to jedno !!!

Ak je tam „hnoj“ tak kým ho nevykydám, tak sa z neho nevyhrabem. Ak tam nie je nič – tak to sú projekty – ak chceme do nejakého ísť musíme ho napísať, obstarať, podať a ... no bohužiaľ lusknutím prstov projekt nebude, musí na ňom pracovať tím. Ale aký, keď na našom úrade nie je ani jeden človek, ktorý by to vedel? Tak kde vziať tím? Ako príklad Vám uvediem dotácie na chodníky okolo bytoviek, nastúpila som 7.12 do funkcie a 14.12 zavreli výzvu. Ako sa mohol stihnúť podať projekt, keď nebola ani čiarka, keď na úrade o tom ani nevedeli.

Čakali ste dlhých 8 rokov kým ste sa konečne spamätali a začali sa pýtať, prečo sa na Sliači nič nedeje, tak ešte chvíľu počkajte kým začnete hodnotiť moju prácu a ľudí, ktorí mi pomáhajú. Všetci presne viete, čo nemám robiť, ale nikto z Vás nepríde s radou, čo mám urobiť.  Každý z Vás má dvere na úrade otvorené.

MsU je neskutočne poddimenzovaný, či personálne alebo priestorom. Bývalé vedenie podpísalo nevýhodné zmluvy, alebo pre istotu nepodpísalo žiadne. Nakoľko prebieha audit zmlúv, neviem Vám ešte povedať, či už sme odhalili všetko.

Sliač je krásne a ešte stále kúpeľné mesto, ale ak si budeme navzájom hádzať polená pod nohy, je len otázkou času dokedy to tak bude.

Vzhľadom na vyššie uvedené, verím, že ste pochopili v akej situácii je naše mesto, že na zelenej lúke dom bez stavebného povolenia a projektu nepostavíme a že zázraky sa na počkanie robiť nedajú. Som, ale aj napriek všetkému presvedčená, že Sliač a my Sliačania máme veľký potenciál, že upokojíte vášne a dáte mi čas dokázať to. Som vo funkcii od 7.12.2018, v čase od 21.12 do 7.1. boli všade dovolenky, takže reálne som tam 24 ! pracovných dní. Pracujem na tom aby sa Sliač posúval dopredu, ale radšej zvážim všetky rozhodnutia a plánované zmeny 2x, lebo prípadné chyby by sa ťažko odstraňovali a škody by mohli byť trvalé.

Ďakujem za Váš čas, ktorý ste venovali čítaniu týchto riadkov, za pochopenie a ústretovosť.

S pozdravom

Balgová


 

Upevnenie kontajnerov na Rybárskej ulici

Parkovacích miest nikdy nie je dosť.

Jedno miesto na Rybárskej zostávalo pravidelne voľné lebo bolo blízko pri kontajneroch, ktoré neboli zabezpečené proti pohybu a mohli oškrieť zaparkované auto. A tak sme kontajnerové stojisko oplotili. Maličkosť, ale pribudlo 1 parkovacie miesto.


 

Odstránenie stojatej vody z Pionierskej ulice

Viacerí ste upozorňovali na stojatú vodu (na veľké mláky) na Pionierskej ulici, ktorá zaplavila celú ulicu. V piatok 18.1. sme našli riešenie. Vykopali sme jamu, zasypali makadamom, čím sa vytvorila drenáž kadiaľ môže voda odtekať. Je síce zatiaľ provizórne, ale voda tam už nestojí, takže deti sa nemusia brodiť po členky vo vode cestou do školy. 

Ďalšia maličkosť pre dobro Sliačanov. 


 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka