Oznamy mesta

Preventívno – kontrolná činnosť zameraná na dodržiavanie povinností držiteľov psov

Organizácia
Mestská polícia

Mestská polícia v Sliači oznamuje občanom, že  bude pravidelne vykonávať kontrolnú činnosť zameranú na dodržiavanie Zákona č. 282/02 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ako aj Zákona č. 39/2007 Z. z., o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. Kontroly budú vykonávané po celom území mesta Sliač a v miestnych častiach Sampor a Trebuľa a budú zamerané najmä na :

1/ preukázanie totožnosti psa evidenčnou známkou,

2/ dodržiavanie zákazu voľného pohybu psa,

3/ dodržiavanie povinnosti držiteľa psa odstraňovať výkaly ktorými pes znečistil verejné priestranstvo,

4/ od 12 týždňov veku označenie psa transpordérom (mikročipom).

Kontrolná činnosť bude vykonávaná v zmysle § 3 ods. 1, písm. i, Zákona č. 564/91 Zb., o obecnej polícii v znení neskorších zmien. K uvedenému pristupujeme na základe preventívnych opatrení a  podnetov občanov mesta.