Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Matričný úrad a osvedčovanie

Matričný úrad

Mesto  Sliač
Matričný úrad
Letecká 1
962 31  Sliač
e-mail: matrika@sliac.sk

Telefón:  045/5442253

Matrikárka: Miroslava Klimová

Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky, a štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine.

Matriku vedie mesto  ako výkon štátnej správy. Do pôsobnosti Matričného úradu v Sliači patrí aj obec Sielnica, Veľká Lúka a Lukavica.


 

Úkony matričného úradu

Zápis narodenia dieťaťa
Úmrtie
Uzavretie manželstva
Zmena priezviska po rozvode

Osobitná matrika
Osvedčovanie listín a podpisov na listinách


 

Zápis narodenia dieťaťa.

Na zápis narodenia dieťaťa do matriky je príslušný matričný úrad podľa miesta narodenia. Matrika vystaví rodný list a žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa. Do pôsobnosti Matričného úradu v Sliači patria aj obce Sielnica, Veľká Lúka a Lukavica.

Potrebné je predložiť:
dieťa narodené v platnom manželstve (vybavuje spravidla otec dieťaťa):
občiansky preukaz rodičov,
sobášny list,
dieťa narodené slobodnej matke:
občiansky preukaz matky (v prípade, že otcovstvo nebude určené súhlasným vyhlásením rodičov na matrike), 
občiansky preukaz a prítomnosť obidvoch rodičov (v prípade, že otcovstvo bude určené súhlasným vyhlásením rodičov na matrike),
dieťa narodené rozvedenej matke:
právoplatný rozsudok o rozvode, 
občiansky preukaz,
dieťa narodené vdove:
sobášny list,
úmrtný list zosnulého manžela,
občiansky preukaz.

Poplatky: bez poplatku.

Vybavuje: matrikárka Miroslava Klimová, e-mail: matrika@sliac.sk .

Doba vybavenia: na počkanie

 

Úmrtie 

Na zápis úmrtia do matriky je príslušný matričný úrad podľa miesta úmrtia. Do pôsobnosti Matričného úradu v Sliači patria aj obce Sielnica, Veľká Lúka a Lukavica.

Potrebné je predložiť:

3x list o prehliadke mŕtveho potvrdené prehliadajúcim a ošetrujúcim lekárom,
občiansky preukaz zosnulého,
občiansky preukaz osoby, ktorá vybavuje pohreb alebo splnomocnenie od pohrebnej služby.

Poplatky: bez poplatku.

Vybavuje: matrikárka Miroslava Klimová, telefón: 045/6775121, e-mail: matrika@sliac.sk.sk .

Doba vybavenia: na počkanie

 

Uzavretie manželstva

Na uzavretie civilného sobáša je príslušný matričný úrad podľa trvalého bydliska jedného zo snúbencov. Pri predkladaní žiadosti o uzavretie manželstva musia byť na matričnom úrade prítomní obidvaja snúbenci.
Manželstvo môže byť uzavreté aj na inom matričnom úrade. Príslušným matričným úradom na spísanie žiadosti a vystavenie povolenia na uzavretie manželstva na inom matričnom úrade je matričný úrad podľa trvalého pobytu jedného zo snúbencov. Úkon je spoplatnený.
Pri cikrevnom sobáši sa žiadosť o uzavretie manželstva podáva na matričnom úrade podľa sídla farského úradu, tento matričný úrad vystaví aj sobášny list.
Do pôsobnosti Matričného úradu v Sliači patria aj obce Sielnica, Veľká Lúka a Lukavica.

Žiadosť o uzavretie manželstva sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré Vám na požiadanie vydá matrikárka. K žiadosti je potrebné pripojiť: 

rodné listy snúbencov, 
platné občianske preukazy, 
právoplatné rozhodnutie okresného súdu o rozvode manželstva (u rozvedených), 
úmrtný list (u ovdovelých), 
právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo (u maloletých od 16 do 18 rokov), 

cudzinci predložia všetky uvedené doklady s prekladom do slovenského jazyka (prípadne aj s vyšším overením tzv. apostillou) + doklady: o osobnom stave (nie starší ako 6 mes.), o pobyte, o štátnom obšianstve.

Snúbenci sa môžu dohodnúť, či priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom, alebo či si ponechajú každý svoje doterajšie priezvisko, alebo či priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom a druhý si ponechá aj svoje doterajšie priezvisko. Ak si ponechajú každý svoje doterajšie priezvisko, vyhlásia, ktoré z ich priezvisk bude priezviskom spoločných detí. Ak si jeden z nich ponechá popri spoločnom priezvisku aj svoje doterajšie priezvisko, priezviskom spoločných detí bude ich spoločné priezvisko.
Ak nevesta má už dieťa, ktorého otec nie je známy, môže sa so snúbencom dohodnúť, že ich spoločné priezvisko bude aj priezviskom tohto jej dieťaťa. Otcom dieťaťa týmto daním priezviska sa manžel matky nestáva.
Ak ženích alebo nevesta majú deti, ktorých otec alebo matka sú známi: priezvisko dieťaťa (detí) sa uzavretím manželstva nemení. Zmena priezviska týchto detí sa môže vykonať len podľa osobitných predpisov.

Poplatky:

20 € - povolenie uzatvoriť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky,
20 € - uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky,
20 € - povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby,
70 € - povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti,
35 € - povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom, alebo medzi cudzincami,
66 € - uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom,
200 € - uzavretie manželstva medzi cudzincami,
200 € - uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt,
+ poplatky určené Zásadami ZPOZ.

Vybavuje: matrikárka Miroslava Klimová, e-mail: matrika@sliac.sk .

Doba vybavenia: na počkanie
 

Vydanie druhopisu matričných dokladov

Výpis z matričných kníh, tzv. druhopis, je možné vydať na požiadanie osobe, ktorej sa matričná udalosť dotýka alebo rodinnému príslušníkovi.

Potrebné je predložiť: občiansky preukaz.

Poplatky: 5 €.

Vybavuje: matrikárka Miroslava Klimová, e-mail: matrika@sliac.sk .

Doba vybavenia: na počkanie

 

Zmena priezviska po rozvode

Do 3 mesiacov od právoplatného rozhodnutia súdu sa zmena priezviska urobí bez poplatku na matričnom úrade podľa miesta uzavretia manželstva. Po 3 mesiacoch sa môže urobiť zmena priezviska za poplatok na Okresnom úrade vo Zvolene.

Potrebné je predložiť:

žiadosť,
platný občiansky preukaz,
sobášny list,
právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode (s vyznačením právoplatnosti).

Poplatky: bez poplatku.

Vybavuje: matrikárka Miroslava Klimová, e-mail: matrika@sliac.sk .

Doba vybavenia: na počkanie
 

Osobitná matrika
Zápis do osobitnej matriky

Do osobitnej matriky MV SR sa zapisujú narodenia, uzavretia manželstva a úmrtia štátnych občanov SR, ktoré nastali na území cudzieho štátu, zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte, lodi alebo lietadle mimo územia SR alebo území nepatriacom žiadnemu štátu.
Všetky doklady – verejné listy vydané v cudzine musia byť opatrené príslušnými legalizačnými doložkami podľa platných medzinárodných zmlúv a musia byť preložené súdnym prekladateľom do slovenského jazyka. Informácie o príslušných legalizačných doložkách na matričných dokladoch a platných medzinárodných zmluvách na úseku matrík Vám podajú pracovníci matričného úradu.

Vybavuje: p. Klimová
Tel. kontakt: 045/5442 253

a. ) zápis o narodení

K vybaveniu potrebujete:
- zahraničný rodný list – verejná listina s príslušnými legalizačnými doložkami,
- sobášny list rodičov – ak ide o zápis dieťaťa,
- platný občiansky preukaz – cestovný pas,
- platný občiansky preukaz – cestovný pas  rodiča (štátneho občana SR), v prípade ak ide o zápis dieťaťa,
- osvedčenie o štátnom občianstve SR – listina o udelení ŠO SR,
- zápis o určení otcovstva v prípade, ak rodičia dieťaťa nie sú manželia,
- v prípade ak je matka dieťaťa rozvedená, alebo vdova – právoplatný rozsudok o rozvode jej manželstva alebo úmrtný list nebohého manžela,
- žiadosť.

b. ) zápis o uzavretí manželstva

K vybaveniu potrebujete:
- zahraničný sobášny list – verejná listina s príslušnými legalizačnými doložkami,
- občiansky preukaz štátneho občana SR,
- rodný list štátneho občana SR,
- rozsudok o rozvode predošlého manželstva, prípadne úmrtný list nebohého manžela – manželky ak bol štátny občan SR v čase uzavretia manželstva rozvedený alebo vdovec
- žiadosť.

c. ) zápis o úmrtí

K vybaveniu potrebujete:
- zahraničný úmrtný list – verejná listina s príslušnými legalizačnými doložkami,
- občiansky preukaz - cestovný pas nebohého,
- rodný list, prípadne sobášny list nebohého,
- žiadosť.

Poplatok: 10 €

Lehota na vybavenie: 3 mesiace

Upozornenie:
matričný úrad vybavuje žiadosti občanov len s trvalým pobytom v obvode matričného úradu

Zákonná úprava:
§ 23 zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách  v znení neskorších predpisov
 

Osvedčovanie podpisov na listinách

Vybavuje: p. Klimová

Tel. kontakt: 045/5442253

K vybaveniu potrebujete:
- platný občiansky preukaz, cestovný pas, povolenie na pobyt,
- listinu na ktorej je potrebné osvedčiť podpis.

Poplatok:    
2 € za každý podpis 
4 € za každý podpis v prípade, ak je osvedčenie podpisu spojené  s viazaním voľných listov
4 € za každý podpis v prípade, ak je osvedčenie podpisu vykonané mimo úradnej miestnosti  

Lehota na vybavenie:
na počkanie

Upozornenie:
- neosvedčujú sa podpisy na listinách, ktoré budú použité v zahraničí a ak je
listina napísaná v inom ako štátnom jazyku – to sa nevzťahuje na listiny
napísané v českom jazyku,
- fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, musí byť prítomná pri osvedčovaní podpisu,
- osvedčovanie podpisu mimo budovy Mestského úradu v Sliači sa vykonáva po dohode so zodpovedným pracovníkom.

Zákonná úprava:
§ 4 ods. 2 a 3 § 5 zákona NR SR č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách  obvodnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov


Osvedčovanie listín

Vybavuje: p. Klimová

Tel. kontakt: 045/5442253

K vybaveniu potrebujete:
- platný občiansky preukaz, cestovný pas,
- listinu, ktorú je potrebné osvedčiť – originál + fotokópiu listiny.

Poplatok:
2 € za jednu stranu originálu slovenského textu
3 € za jednu stranu originálu českého textu

Lehota na vybavenie: 
na počkanie

Upozornenie:
- neosvedčujú sa listiny, ktoré budú použité v zahraničí,
- neosvedčujú sa odpisy alebo výpisy zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností (listy vlastníctva), mapy, geometrické plány, občianske preukazy, vojenské preukazy, služobné preukazy a obdobné preukazy, listiny, ktoré sú napísané v inom ako štátnom jazyku - to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku.

Zákonná úprava:
§ 4 ods. 1 a 4 § 5 zákona NR SR č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách   obvodnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov


 

Súbory na stiahnutie

osvedcovanie_podpisov_na_listinach(1).doc(26.5 kB)osvedčovanie podpisov na_listinách
Zápis o narodení.odt(17 kB)Zápis o narodení dieťaťa
Zápis o uzavretí manželstva.odt(15 kB)Zápis o uzavretí manželstva
Zapis umrti-1.rtf(4.2 kB)Zápis o úmrtí
ziadost_o_uzavretie_manzelstva.pdf(192.2 kB)Žiadosť o uzavretie manželstva
webygroup
ÚvodÚvodná stránka