Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Dane a poplatky

Miestne dane v roku 2019

Dane a poplatky

MIESTNE DANE V ROKU  2019


Mesto Sliač v zmysle zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v znení neskorších predpisov vydalo Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sliač č. 24/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „VZN č. 24/2018“),  ktorým ukladá miestne dane:


Daň z nehnuteľností 
 

Daň z nehnuteľností zahŕňa:

 • daň z pozemkov
 • daň zo stavieb
 • daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome

 Sadzby dane z nehnuteľností sú ustanovené vo VZN č. 24/2018.

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti.
Na vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočnosti rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti. Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

 • Priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva na tlačive, ktorého vzor ustanovilo Ministerstvo financií Slovenskej republiky, t.j. príloha č. 1 k opatreniu č. MF/021249/2014-725 pod názvom „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov“.

K priznaniu je možné priložiť fotokópiu príslušnej úradnej listiny, osvedčujúcej právny stav vlastníctva daňovníka, napr. rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, právoplatné stavebné povolenie, právoplatné kolaudačné rozhodnutie, právoplatné rozhodnutie o dedičskom konaní a pod.

Pre správne vyplnenie priznania k dani slúži „Poučenie na vyplnenie priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“.

Správca dane vyrubí daň rozhodnutím. Povinnosťou daňovníka je postupovať v zmysle rozhodnutia a zaplatiť daň v sume a v lehotách, ktoré sú určené v rozhodnutí.

Daň za psa


Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou.
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa.
Sadzby dane za psa, oslobodenia a zníženia sú ustanovené vo VZN č. 24/2018

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.
Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie, najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti. Obdobne to  platí aj pri zániku daňovej povinnosti.
Správca dane vyrubí daň rozhodnutím. Povinnosťou daňovníka je postupovať v zmysle rozhodnutia a zaplatiť daň v sume a v lehotách, ktoré sú určené v rozhodnutí.
Pred podaním priznania k dani za psa, pes musí byť prihlásený do evidencie psov na území mesta. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území mesta podlieha evidencii psov. Prihlásenie psa do evidencie sa realizuje  vypísaním tlačiva Prihlásenie/odhlásenie zmena údajov v evidencii psov v kancelárii 1. kontaktu MsÚ v Sliači

 

Daň za užívanie verejného priestranstva

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.

Sadzby dane za užívanie verejného priestranstva, oslobodenia a zníženia sú ustanovené vo VZN č. 24/2018.
Správca dane vyrubí daň rozhodnutím. Povinnosťou daňovníka je postupovať v zmysle rozhodnutia a zaplatiť daň v sume a v lehotách, ktoré sú určené v rozhodnutí.

Ak daňová povinnosť dane za užívanie verejného priestranstva zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.

 

Daň za ubytovanie

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení.

Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje. O vybratej dani vedie prevádzkovateľ evidenciu. Výšku vybratej dane oznámi platiteľ dane na predpísanom tlačive vydanom správcom dane do 15. dňa nasledujúceho mesiaca. Sadzba dane za ubytovanie, spôsob vyberania dane a splatnosť dane je vo VZN č. 24/2018.

 

Daň za predajné automaty

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.

Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie. Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane k tomu istému predmetu dane, vzniká daňová povinnosť u nového správcu dane prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane.

Ak vznikne daňová povinnosť k dani za predajné automaty v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie, najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti. Obdobne to  platí aj pri zániku daňovej povinnosti.

Správca dane vyrubí daň rozhodnutím. Povinnosťou daňovníka je postupovať v zmysle rozhodnutia a zaplatiť daň v sume a v lehotách, ktoré sú určené v rozhodnutí.

Sadzby dane za predajné automaty a oslobodenia  sú ustanovené vo VZN č. 24/2018.

 

Daň za nevýherné hracie prístroje

Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti.
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie. Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane k tomu istému predmetu dane, vzniká daňová povinnosť u nového správcu dane prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane.

Ak vznikne daňová povinnosť k dani za nevýherné hracie prístroje v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie, najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti. Obdobne to  platí aj pri zániku daňovej povinnosti.

Správca dane vyrubí daň rozhodnutím. Povinnosťou daňovníka je postupovať v zmysle rozhodnutia a zaplatiť daň v sume a v lehotách, ktoré sú určené v rozhodnutí.

Sadzba dane za je  ustanovená vo VZN č. 24/2018.

KONTAKTY
 

 • DAŇ Z  NEHNUTEĽNOSTÍ                                               045/5442235, 0910/958471
 • DAŇ ZA PSA                                                                       045/5442235, 0910/958471
 • DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA  045/5442235, 0910/958471
 • DAŇ ZA UBYTOVANIE                                                    045/5442235, 0910/958471
 • DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY                                  045/5442235, 0910/958471
 • DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE                 045/5442235, 0910/958471

Prílohy

 • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sliač č.24/2018
 • Dohoda všetkých spoluvlastníkov o určení zástupcu na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti
 • Oznámenie o výške vybranej dane za ubytovanie
 • Prihlásenie/odhlásenie zmena údajov v evidencii psov
 • Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
 • Potvrdenie o podaní priznania k miestnym daniam
 • Poučenie na vyplnenie priznania k miestnym daniam
 • Žiadosť o užívanie verejného priestranstva
 • Žiadosť o oslobodenie od dane za psa
 • Žiadosť o úľavu na dani z nehnuteľností
 • Žiadosť o vrátenie preplatku

 

MIESTNE POPLATKY V ROKU 2019

Poplatník  

Poplatok platí poplatník, ktorým je:

 • fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt,   ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha,
 • právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať  alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
 • podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať, alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce  na účel podnikania

                 
Vznik a zánik  poplatkovej povinnosti    

  pre fyzickú osobu - občana

 • dňom vzniku trvalého alebo prechodného pobytu,
 • dňom vzniku práva užívať byt, nebytový priestor alebo inú nehnuteľnosť (kúpou, nájmom a podobne)
 • dňom vzniku práva užívať nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie  

 pre podnikateľa (právnickú alebo fyzickú osobu)

 • dňom vzniku práva užívať nehnuteľnosť na účel podnikania
 • Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť zakladajúca vznik poplatkovej povinnosti.

Oznamovacia povinnosť

Poplatník  je povinný oznámiť správcovi poplatku skutočnosti rozhodujúce pre vznik a zánik poplatkovej povinnosti  a to do 30 dní,   kedy tieto skutočnosti nastali.

Sadzby poplatku pre rok 2019

Sú ustanovené  Všeobecne záväzným nariadením Mesta Sliač číslo 24/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v článku 16.

 

 

 

 

Uplatnenie  nároku na úľavu z poplatku 

Mesto poplatok odpustí  alebo zníži za obdobie, za ktoré poplatník mestu preukáže, že v zdaňovacom období sa viac ako 90 dní nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta. Podmienky pre  poskytnutie úľavy sú ustanovené vo Všeobecne záväznom nariadení Mesta Sliač číslo 24/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v článku 19.                                                                    

Kedy uplatniť úľavu z poplatku

Správca dane zníži alebo odpustí poplatok, len v prípade, ak poplatník o zníženie alebo odpustenie poplatku písomne požiada.

Platenie poplatku 

Termíny splátok  poplatku budú uvedené v rozhodnutí, ktorým správca dane poplatok vyrubí.

KONTAKTY

Miestny poplatok za komunálne odpady    045/5442235, 0910/958471

Prílohy

 • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sliač č. 24/2018
 • Oznámenie o pobyte občana v zahraničí
 • Oznámenie k miestnemu poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona 582/2004
 • Oznámenie k miestnemu poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  podľa § 77 ods. 2 písm. b), c) zákona 582/2004
 • Žiadosť o vrátenie/zníženie/oslobodenie od poplatku za komunálny odpad
 • Žiadosť o vrátenie preplatku

 

Súbory na stiahnutie - dane

Priznanie k dani z nehnuteľností.pdf(5.3 MB)Priznanie k dani z nehnuteľnosti
Poucenie na vyplnenie priznania.pdf(250.6 kB)Poučenie na vyplnenie priznania
Prihlásenie_odhlásenie psa.pdf(70.6 kB)Prihlásenie - odhlásenie psa
Dohoda spoluvlastníkov.pdf(230 kB)Dohoda spoluvlastníkov
Žiadosť o úľavu na dani.pdf(211.1 kB)Žiadosť o úľavu na dani
Žiadosť o vrátenie preplatku.pdf(213.2 kB)Žiadosť o vrátenie preplatku
VZN č 24_ 2018  final.pdf(396 kB)VZN č 24_ 2018, platné pre rok 2019
webygroup
ÚvodÚvodná stránka