Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie o začatí územného konaniaVytlačiť
 

Mesto Sliač, IČO 00320277, Letecká 1, 962 31 Sliač (d'alej len "navrhovateľ") podal dňa 12.4.2017 stavebnému úradu návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby pod názvom: Vodný zdroj Sliač - Sam por, NN Prípojka+meranie na pozemku/och/ evidencie katastra nehnuteľností register "C" parc. č. 12111,122,23411,725,733,930,931,721,736,722,726,727,728, 729, 730, 731,732,1359, register "E" parc. č. 205/1,284 v katastrálnom území Sampor. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.
Stavba obsahuje: Inžinierska Iíniová stavba pripojenia vodného zdroja (čerpacej stanice pitnej vody) na miestny rozvod elektrickej energie. Prípoj ka elektrickej energie je vedená od existujúceho podpemého bodu v dÍžke 350m vzduchom po siedmych nových podpemých bodoch a následne zemným prívodom v dÍžke cca 150m. Obec Zvolenská Slatina, ako stavebný úrad príslušný podľa § 119 ods. 3 zákona č. 5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v súlade s ustanovením § 36 ods. l stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania. Keďže pre dané územie je spracovaná a schválená územno-plánovacia dokumentácia, upúšťa stavebný úrad podľa § 36 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania v predmetnej veci. Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť na príslušnom správnom orgáne do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia; na neskôr podané námietky úrad nebude prihliadať. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia v budove Mestského úradu VJ:) Zvolene na Nám. slobody 22 (úradné hodiny Po: 8.00-11.00,12,00-15.30; St: 8.00-11.00, 12.00-16.30; Pi: 7.30-11.00,12.00-14.30).
Poučenie: Účastníci územného konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť kjeho podkladom, pripadne navrhnúť ich doplnenie. V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento zástupca musí pri neprítomnosti osoby ktorú zastupuje predložiť písomné splnomocnenie najej zastupovanie. ,M~$to volen Spoločný otwcnf út~d NárClvstle StobOdy ~~ CD 96001 Zvolen ~ 'J .'1. ) Ing. Mária Klimentová


 
 
ÚvodÚvodná stránka